O nas

36

szczęśliwych dzieci

18

wychowawców

18

wydarzeń

7

zajęć dodatkowych

 Nasz Ośrodek  przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkownym,  niedostosowanych społecznie wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania , resocjalizacji oraz rewalidacji. Do zadań specjalnego Ośrodka Wychowawczego należy eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi, przeprowadzanie zajęć resocjalizacyjnych, terapeutycznych, rewalidacyjnych oraz profilaktyczno-wychowawczych umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym.

Nasze ZAbawy

Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Bytomiu

W Ośrodku organizowane są zajęcia  edukacyjne, resocjalizacyjne, socjoterapeutyczne  i profilaktyczno-wychowawcze. Wszystkie  dzieci objęte są pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Uczestniczą w spotkaniach specjalistycznych umożliwiających  nabywanie umiejętności życiowych  ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie  w środowisku rodzinnym i społecznym mają możliwość rozwijania swoich  zainteresowań i zdolności poprzez realizację zadań plastycznych, manualnych, kulinarnych, kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych.

Udzielamy specjalistycznej  pomocy rodzicom. Ośrodek zapewnia całodobową opiekę, zakwaterowanie i wyżywienie . Wychowankowie mają do dyspozycji : 1-2-3-4 osobowe sypialnie,  świetlice ze sprzętem audiowizualnym,  pracownie komputerowe, aneksy socjalno- gospodarcze ze sprzętem AGD, łazienki z natryskami, toalety.

sow2@op.pl